ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς»

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αρχεία της πρόσκλησης:

Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς»

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2023 – 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2023

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2023

ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ-2023

ΕΣΥ-ΓΣΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ 2023

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Πληροφορίες : κ. Μπέντος Θ.
Τηλ : 24670 61792
E-mail : deyak-2@otenet.gr
Site : www.deyakastorias.gr