Ταυτότητα

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συστάθηκε με το Π.Δ. 1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία από τον Ν 1069/80 “Περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως”, τον Ν 2307/95 και τον Ν 2503/97. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του “Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα” και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο νέος Δήμος Καστοριάς, που συστάθηκε με τον Νόμο 3852/2010 και αποτελείται από τους πρώην Δήμους α. Καστοριάς, β. Αγίας Τριάδος, γ. Μεσοποταμίας, δ. Κορεστίων, ε. Αγ. Αναργύρων, στ. Μακεδνών, ζ. Βιτσίου και η. Κλεισούρας και την πρώην Κοινότητα Καστρακίου, έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό και δεκαεπτά φορές μεγαλύτερη έκταση από τον πρώην δήμο Καστοριάς.

Οι παραπάνω συνεννοούμενοι (με το Δήμο Καστοριάς) Δήμοι Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Αγ. Αναργύρων, Μακεδνών, Βιτσίου και Κλεισούρας δεν είχαν Δ.Ε.Υ.Α. για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, έχοντας την τεχνογνωσία τριάντα ετών, είναι πλέον η Δ.Ε.Υ.Α. του διευρυμένου Δήμου (άρθρο 107 του Ν. 3852/2010) και έχει επεκτείνει ήδη τις αρμοδιότητές της στα όρια του νέου Δήμου Καστοριάς, σε εννέα Δημοτικές Ενότητες, σε πενήντα πέντε μικρούς και μεγάλους οικισμούς, με εκατοντάδες υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια και πηγές υδροδότησης, με χιλιάδες μέτρα δικτύων να καταλήγουν στους τελικούς καταναλωτές που αριθμούν 40.000 κατοίκους περίπου.

Η εν λόγω Επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, καθώς και της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης της Καστοριάς.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη.

Η Επιχείρηση αποτελείται από την Διοικητικοοικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία των οποίων προϊσταται ο Γενικός Διευθυντής και η διαδικασία της πρόσληψης του τακτικού και του εκτάκτου προσωπικού της διενεργείται σύμφωνα με τον υπάρχοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τώρα πλέον του ΑΣΕΠ.