Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ 2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2022

ΕΣΥ-ΓΣΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ – 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_22PROC010789827