Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ”Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς” 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2022

ΕΣΥ-ΓΣΥ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ