Στα πλαίσια των εργασιών αναβάθμισης του αντλιοστασίου ύδρευσης της ΤΚ Χιλιοδένδρου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:
– Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων και υδραυλικών διατάξεων των δύο γεωτρήσεων με νέες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 304
– Κατασκευή δύο νέων φρεατίων ελέγχου για τις διατάξεις αυτές κατάλληλων διαστάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα
– Καθαρισμός – Διαμόρφωση και διάστρωση περιβάλλοντος χώρου με θραυστό υλικό λατομείου