Η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς προχώρησε στις ακόλουθες εργασίες στο αντλιοστάσιο της Τοπικής Κοινότητας Λεύκης του Δήμου Καστοριάς (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 85.000,00 ευρώ + Φ.Π.Α) στα πλαίσια του έργου με τίτλο : «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».
  • Αναβάθμιση της δεξαμενής του δικτύου ύδρευσης με αναδιαμόρφωση της διάταξης εισόδου του καταθλιπτικού αγωγού στη δεξαμενή, πλήρη αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης στο χώρο του βανοστασίου της (σωληνώσεις, δικλείδες, ειδικά τεμάχια κ.λπ.), ασφαλή πρόσβαση στους χώρους της δεξαμενής, κατάργηση της επικοινωνίας των θαλάμων, μεταφορά σε διακριτό χώρο της εγκατάστασης χλωρίωσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Για την ομαλή λειτουργία του κεντρικού αγωγού υδροδότησης του δικτύου του οικισμού προτείνεται η τοποθέτηση ζεύγους αντλιών κατακόρυφου τύπου in – line (κύρια και εφεδρική), νέου ηλεκτρικού πίνακα με πρόβλεψη εναλλάξ λειτουργίας των αντλιών και ανακατασκευή του φρεατίου εγκατάστασης των αντλιών με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού και ασφαλούς χώρου. Το νέο φρεάτιο θα κατασκευαστεί στη θέση του υφιστάμενου στο όριο της επαρχιακής οδού Λεύκης – Κορομηλιάς.