ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2015: Ισολογισμός 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016: Ισολογισμός 2016*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017: Ισολογισμός 2017*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2018: Ισολογισμός 2018*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019: Ισολογισμός 2019*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2020: Ισολογισμός 2020*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2021: Ισολογισμός 2021*

* Τo αρχείo είναι σε μορφή pdf